Nasz Statut

Statut Stowarzyszenia
Lokalne Porozumienie Samorządowe

Rozdział I. Postanowienie ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Lokalne Porozumienie Samorządowe zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2001 r. 79 poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Dopuszcza się stosowanie skrótu nazwy LPS.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Stowarzyszenie nie jest i nie utożsamia się z żadną partią polityczną, jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miast, miejscowości i gmin Powiatu Tureckiego.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Turek, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.

§ 5

Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią wyłączną własność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

Rozdział II. Cele i formy działania

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:
1) działanie na rzecz rozwoju miast, miejscowości i gmin Powiatu Tureckiego,
2) inicjowanie i wspieranie społecznej aktywności mieszkańców,
3) propagowanie idei samorządowej wśród mieszkańców,
4) promocja i organizacja wolontariatu,
5) wspieranie akcji charytatywnych,
6) promocja miast, miejscowości i gmin Powiatu Tureckiego,
7) wspieranie udziału młodzieży w życiu społecznym,
8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) ochrona i promocja zdrowia,
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
11) prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej,
12) promocja kultury i sztuki,
13) przeciwdziałanie bezrobociu.

§ 8

Stowarzyszenie będzie osiągać swoje cele poprzez:
1) współpracę z władzami samorządowymi i innymi podmiotami życia publicznego,
2) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
3) współpracę z organizacjami pozarządowymi,
4) organizowanie imprez integrujących społeczność lokalną,
5) organizowanie spotkań mieszkańców z przedstawicielami świata polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych i samorządowych,
6) przyznawanie stypendiów oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinach związanych z celami stowarzyszenia,
7) wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.
8) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w miarę posiadanych środków,
9) współpraca z mediami, w tym opracowywanie informacji dla prasy o realizowanych przez stowarzyszenie projektach i akcjach,

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która nie jest pozbawiona praw publicznych.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,
2)wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania stowarzyszenia,
3) uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
4)korzystania z pomocy stowarzyszenia i możliwości, jakie stwarza ono swoim członkom.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
2) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
3) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

Warunkami przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia są złożenie deklaracji członkowskiej oraz podjęcie przez Zarząd stosownej uchwały.

§ 17

Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 18

Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd na skutek niewywiązywania się przez członka z jego obowiązków określonych w niniejszym Statucie lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje w terminie 7 dni od doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 22

 1. Pierwszy wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenie statutu odbywa się na zebraniu założycielskim w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Wybrani przez założycieli członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Wybrani przez założycieli członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

§ 23

 1. Dla oświadczeń woli, w tym oświadczeń w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Zarząd może wyznaczyć Pełnomocnika, który jednoosobowo składać może oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia do wysokości określonej w uchwale wyznaczającej.
 3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 24

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

§ 25

 1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia tj. obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, Walne Zgromadzenie odbywa się w tym samym dniu, po upływie pół godziny od uprzednio wyznaczonego terminu bez względu na liczbę uczestników głosowania.

§ 26

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 28

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla którego zostało zwołane.

§ 29

 1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwały podpisuje Przewodniczący i Protokolant.
 3. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – pozostali członkowie i osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 30

Do Kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) wybór oraz odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
4) ustalenie wysokości składek członkowskich,
5) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w sprawach określnych w niniejszym statucie,
7) podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 31

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu członków.
3. W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes,
2) Wiceprezes,
3) Sekretarz,
4) Skarbnik,
5) Członkowie.
4. Wybrani przez Walne Zgromadzenie członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwały.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu członków Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 32

Do uzupełniania składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 30 pkt 3, § 31 ust. 4 i 34 ust. 3.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
3) zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia,
4) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
6) przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
7) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
8) wyznaczanie pełnomocników,
9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
 3. Wybrani przez Walne Zgromadzenie członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być żaden z członków Zarządu.
 5. Uchwały Komisji, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 6. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

§ 35

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej,
2) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 36

Stowarzyszenie może posiadać, zbywać i nabywać mienie ruchome i nieruchomości oraz prawa rzeczowe.

§ 37

Źródłami pozyskania funduszy na cele statutowe Stowarzyszenia są:
1) wpływy ze składek lub dobrowolnych świadczeń członkowskich,
2) dochody wynikające z ofiarności publicznej,
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) dotacje, granty.

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

 1. Zmian statutu dokonuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.